• دستگاه کانتر (شمارنده پلیت)

    دستگاه کانتر یکی از آپشن های مورد استفاده در دستگاه چین کن کاغذ می باشد که این دستگاه ،  به صورت اتوماتیک عمل شمارش پلیت (تعداد چین کاغذ فیلتر هوا) را […]